Policies

Här hittar du Gandurs aktuella policies 

ANDT-Policy

 

Alkohol, Narkotika, Droger och Tobak

Bruk av Alkohol, Narkotika, Droger och Tobak är inte förenligt med idrottsutövande, träning, tävling eller hantering av häst. Alkohol och drogfrågorna är en hälsofråga. Det behövs kompetens och information om alkohol och drogers skadeverkningar. Alkohol och drogfrågor är också en social fråga.

Det behövs metoder för samtal och diskussioner som rör attityder och värderingar. Gandur islandshästförening är en förening som arbetar för gemenskap, glädje och respekt. Föreningen ser det som extra viktigt att ha ett gemensam ställningstagande vad gäller alkohol, narkotika, droger och tobak.

Föreningen hoppas genom denna policy aktivt kunna informera våra medlemmar om de faror ett bruk av alkohol, tobak och droger innebär.

Gandur islandshästförening ställer sig bakom SiF:s, Riksidrottsförbundet (RF) och samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen samt tobaknyttjande och framför allt senarelägga ungdomarnas
alkohol och tobaksdebut.

Utgångspunkten måste vara att idrotten ska utgöra en trygg miljö ur alkohol och drogsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer också krav på våra ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. Varken aktiva, publik eller funktionärer ska mot sin vilja behöva utsättas för passiv rökning på våra tävlingar eller aktiviteter, vuxna ska föregå med gott exempel för barn och ungdomar.

 

Alkoholfria idrottsmiljöer

 • Nolltolerans för alkohol medan tävlingar, träningar och andra aktiviteter anordnade av
  föreningen pågår.
 • Inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn-
  och ungdomsverksamhet.
 • Vi dricker inte alkohol iklädda förenings.- /funktionärskläder eller andra kläder / utrustning
  med föreningens logga.
 • Det förekommer inte någon marknadsföring/sponsring eller åtaganden som kan förknippas
  med alkoholdrycker eller drycker som kan förväxlas med alkoholdrycker samt tobak eller
  andra berusningsmedel.

Tobaks- och rökfria idrottsmiljöer

 • Funktionärer och domare som vill röka bör därför göra detta på undanskymd och ur
  säkerhetssynpunkt säker plats under tävlingar eller aktiviteter. Hantering av snus bör ske
  diskret då detta är en del i att föregå med gott exempel för våra barn och ungdomar.
 • Rökförbud gäller i stallar, i närheten av hagar, hästtransporter och hästar samt på läktare och
  publikplatser. Samma regler gäller för e-cigaretter då de kan förväxlas med vanliga cigaretter.
 • Det förekommer inte någon marknadsföring/sponsring eller åtaganden som kan förknippas med tobak, rökning eller andra berusningsmedel.

Gandur islandshästförening arbetar med:

 • Att ha information på vår hemsida och sociala medier om antidrogpolicy.
 • Att implementera antidrogpolicy i våra tävlingsregler.
 • Att implementera antidrogpolicy i våra utbildningar och andra aktiviteter.
 • Att aktivt arbeta med att informera våra medlemmar om riskerna med alkohol, tobak och
  droger.
 • Att Styrelsen ansvarar för att dokumentet hålls levande och aktuellt samt att det anslås på
  lämpliga platser och på föreningens hemsida.
 • Att ledare ansvarar för att dokumentet blir känt för föreningens medlemmar i samband med
  tävlingar och aktiviteter.
 • Att om någon utav våra medlemmar ertappas med användandet av alkohol, tobak eller andra
  droger ska ansvarig ledare och representant för styrelsen ha samtal med den enskilda
  medlemmen och / eller vårdnadshavare.

Antidoping

Doping inom idrotten är förbjudet i enlighet med Idrottens antidopingreglemente (IDR). Syftet är att tillvarata idrottsutövarnas grundläggande rätt att delta i en dopingfri idrott, och på så sätt främja god hälsa och rättvisa för idrottsutövare.

Regler för doping och otillåten medicinering av häst och ryttare omfattar alla föreningsmedlemmar inom Gandur islandshästförening och alla som deltar i en tävling. Doping av häst är förbjudet enligt svensk djurskyddslagstiftning och inga hästar ska behöva utsättas för detta. Alla idrottsutövare har en självklar rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping.

Gandur islandshästförening arbetar med:

 • Att ha information på vår hemsida och sociala medier om dopingregler.
 • Att implementera dopingreglerna i våra tävlingsregler.
 • Att implementera dopingreglerna i våra utbildningar.
 • Att använda ”Vaccinera klubben mot doping” som utbildningsupplägg för styrelsen och
  sektionerna i föreningen.
 • Att Styrelsen ansvarar för att dokumentet hålls levande och aktuellt samt att det anslås på
  lämpliga platser och på föreningens hemsida.
 • Att ledare ansvarar för att dokumentet blir känt för föreningens medlemmar i samband med
  tävlingar.
 • Att använda e-utbildningen “Ren Vinnare” för utbildning av aktiva och ledare i föreningen
 • Att styrelsen håller sig uppdaterad om vad som gäller via www.antidoping.se
 • Om användning av dopingpreparat misstänks eller uppdagas skall styrelsen kontakta SiF för
  att få stöd i hur man hanterar ärendet. Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
  gäller och all användning eller misstanke om användning skall anmälas till styrelsen för vidare
  hantering enligt lagstiftning.

Uppförandekod 

Gandur islandshästförening följer uppförandekoden (Code of Ethics and Code of Conduct) som gäller inom FEIF.

Alla personer i föreningen och företrädare (ryttare, domare, arrangörer, andra funktionärer och samarbetsorganisationer) involverade i islandshästtävlingar och andra islandshäst arrangemang förbinder sig till rättvist, kamratligt och sportmannamässigt uppförande mot varandra, samt att behandla hästen rättvist och hänsynsfullt. Internationellt etablerade principer för förebyggande av djurplågeri respekteras och följs alltid förbehållslöst.

Ryttare och hästskötare har ett korrekt beteende mot hästen. Det tas för givet att de internationella och svenska reglerna för motverkande av grymhet mot djur respekteras och följs vid alla tillfällen utan undantag.

Ridsporten är den enda sport som utförs av två atleter tillsammans, häst och människa. Det är det framgångsrika samarbetet mellan dessa två som gör vår sport så unik. Ett samarbete bygger på ömsesidigt förtroende och respekt mellan häst och människa.

Medlemmar eller företrädare för föreningen, styrelse, sektioner, utskott, som tränare, domare, funktionär, arrangör och liknande är skyldiga att känna till Gandurs stadgar, reglementen, styrande principer och policys.

Gandurs värdegrund ligger till grund för hur vi bemöter varandra i alla sammanhang. Utöver värdegrunden skall situationer undvikas som kan uppfattas som jäv. Vi arbetar gemensamt för att motverka alla former av trakasserier, mobbning och utfrysning.

Alla som jobbar i uppdrag med barn och ungdomar i föreningen ska vara beredda att på begäran av styrelsen lämna utdrag ur belastningsregister.

 

Stadgar

Uppdatera dig gärna på Gandurs stadgar före årsmötet

Nyheter

Håll dig uppdaterad om vad som sker i föreningen.

Betalinformation

Gandurs BG 5695-4290 
Swish
123 54 07 523

Bli Medlem

Vi har flera olika medlemstyper att välja på. Välj det som passar dig bäst!

Gandurs BG 5695-4290 Swish 123 54 07 523

© Copyright Gandur Islandshästförening | All Rights Reseved | Hemsida av Ida Fia Sveningsson