Gandurs stående beslut

Beslut tagna på styrelsemöte som gäller löpande för föreningen

OBS! Denna informationen är inte 100% aktuell utan måste updateras.

 1. Till Gandur-aktivitet räknas verksamhet som är regi av föreningen där:
   • betalning skett till föreningen, individuellt eller i klumpsumma, i de fall betalning finns för aktiviteten
   • deltagarförteckning finns före start av aktivitet som sedan ingår i föreningens bokföring
   • aktiviteten är protokollförd på Gandurs styrelsemöte och redovisas i föreningens verksamhetsberättelse
   • information har gått ut på Gandurs aktuella sociala medier
   • bränsleersättning skall utgå för hämtning/lämning av domare eller instruktörer då detta ej kan ordnas på annat sätt som gynnar föreningen. Ersättning utgår för närvarande med 18,50:-/mil, och betalas ut i efterskott. Krav om ersättning skall vara kassören tillhanda senast 30 dagar efter utförd transport. Ersättningen skall godkännas av ordförande och kassör innan utbetalning sker
   • bränsleersättning skall utgå för hämtning av maskiner, material, etc vid tillfälle som ligger utanför det normala ideella åtagandet som görs för Gandur, typ styrelsemöte, funktionär vid tävling, kurser.

    Ersättning utgår för närvarande med 18,50:-/mil, och betalas ut i efterskott.
    Krav om ersättning skall vara kassören tillhanda senast 30 dagar efter utförd transport. Ersättningen skall godkännas av ordförande och kassör innan utbetalning sker.

 1. Bidrag till utbildning som gynnar GANDURs eller Islandshästens utveckling kan sökas hos styrelsen. Styrelsen tar beslut vid varje enskilt tillfälle.

  Ansökan om bidrag sker skriftligt och skall vara styrelsen tillhanda tidigast 30 dagar före och senast 30 dagar efter utbildningsdatum. Bidrag betalas dock inte ut före att slutprov/examina har avlagts.

  Underlag för omkostnader skall redovisas.

  Reseersättning utgår ej. Beslutet kan ej överklagas.

  Utbildningen förväntas komma GANDUR tillgodo. Bidrag kan enbart sökas av huvudmedlemmar i Gandur.

 2. Bidrag skall alltid utbetalas då styrelsen anser att det är av vikt för föreningen att medlem genomgår viss utbildning. Reseersättning skall då också utbetalas. Bidrag kan enbart sökas av huvudmedlemmar i Gandur.
 3. Bidrag för anmälningsavgift kan sökas av tävlande ekipage i Sport- SM, Gæðinga-SM, NM och VM. Bidraget sökes hos styrelsen (på särskild blankett) och är max 200 kr för SM, NM och max 4 000 kr för VM.

  Bidragets storlek kan ej överklagas.

  Ansökan om bidrag skall ske till styrelsen senast 30 november det året man deltagit/tävlat under ovanstående tävling/tävlingar. För att få bidraget behöver man även delta under invigning av tävling. Juniorer och Young Rider prioriteras. Bidrag kan enbart sökas av huvudmedlemmar i Gandur.

 4. Förlustsumman för aktiviteter under kalenderåret inte får överstiga 5 000 kr.
 5. Kostnaderna för GANDURs aktiviteter kan subventioneras för GANDURs huvudmedlemmar. Beslut om subventionssumma bestäms för varje enskild aktivitet.

Vid sjukdom hos häst eller ryttare som kan styrkas av veterinär- eller läkarintyg kan erlagd betalning för aktivitet betalas tillbaka helt eller delvis.

Begäran och intyg skall vara kassören tillhanda innan utbetalning görs. Beslut tas individuellt i varje fall av kassören.

  • Kurser/aktiviteter: Återbetalning av deltagaravgiften helt senast 14 dagar efter aktivitetstillfället.
  • Tävlingar: Återbetalning av anmälningsavgiften, helt eller delvis, när administrationskostnad är borträknat senast 30 dagar efter tävlingsdagen.
 1. Nettoförlust för underhåll och inköp av inventarier (som är direkt kopplade till banorna) får ej överstiga 10 000 kr.
 2. Gandurs styrelse skall verka för att söka sponsorer som bidrar till banornas underhåll och framtida utveckling av banområdet.
 3. Material som köps in för ett belopp över 1500 kr skall styrkas med ett styrelsebeslut.

 

Stadgar

Uppdatera dig gärna på Gandurs stadgar före årsmötet

Nyheter

Håll dig uppdaterad om vad som sker i föreningen.

Betalinformation

Gandurs BG 5695-4290 
Swish
123 54 07 523

Bli Medlem

Vi har flera olika medlemstyper att välja på. Välj det som passar dig bäst!

Gandurs BG 5695-4290 Swish 123 54 07 523

© Copyright Gandur Islandshästförening | All Rights Reseved | Hemsida av Ida Fia Sveningsson